بررسی کارکرد افتراقی سوال در سوالات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 84 و مقایسه روشهای کلاسیک و IRT


بررسی کارکرد افتراقی سوال در سوالات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 84 و مقایسه روشهای کلاسیک و IRT
هدف پژوهش حاضر بررسی کارکرد افتراقی سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با توجه به جنسیت و نوع نظام آموزشی دوره لیسانس شرکت نمايندگان آزمون و همچنین مقایسه روشهای کلاسیک با روشهای IRT در تعیین کارکرد افتراقی سوالات بوده هست جهت تجزیه و تحلیل 3 آزمون زبان و روانشناسی عمومی و سنجش و اندازه گیری از مجموعه آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (کد 1133) انتخاب و کارکرد افتراقی سوالات آزمونها مورد بررسی برنامه گرفت ابتدا ویژگیهای کلاسیک 3 آزمون محاسبه و پس از اون تحلیل عاملی و تک بعدی بودن هر آزمون مورد بررسی برنامه گرفت(که نتایج تک بعدی بودن آزمونها را تایید می کردند) آزمودنیها به دو گروه زن و مرد تقسیم و سوداری سوالات 3 آزمون با هستفاده از روشهای خی دو کامل (روش کلاسیک) و مساحت بین دو منحنی (روش IRT) مورد بررسی برنامه گرفتند.


بررسی تطبیقی نظریه درمانگری الیس با منابع و آثار اسلامی
در تقسیم بندی دیگر آزمود نیها بر پايه نوع نظام آموزشی سراسری – پیام نور و به دو گروه تقسیم شده و سوداری سوالات 3 ازمون با هستفاده از روشهای متتل هنسزل (روش کلاسیک) و مقایسه نسبتها (روش IRT) مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفتند تجزیه و تحلیل آماری سوالات آزمون زبان نشان دادند که صرفا یک سوال آزمون زبان به نفع زنان سودار هست و هیچ کدام از سوالات آزمون زبان علیه شرکت نمايندگان با سابقه تحصیل در دانشگاه پیام نور سودار نیستند نتایج تجزیه و تحلیل آماری سوالات آزمون روانشناسی عمومی نشان دادند که هیچ کدام از سوالات این آزمون علیه گروه زنان و شرکت نمايندگان با سابقه تحصیل در دانشگاه پیام نور سودار نبودند.


مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان متاهل شاغل و خانه دار شهرستان مشهد و ارتباط این ویژگیها با رضایتمندی زناشویی
نتایج تجزیه و تحلیل سوداری سوالات آزمون سنجش نشان دادند که 2 سوال از سوالات این آزمون علیه زنان سودار بوده و هیچ کدام از سوالات آزمون سنجش علیه شرکت نمايندگان با سابقه تحصیل در دانشگاه پیام نور سودار نبودند.


بررسی اثر درمان دارویی بر حافظه کلامی و حافظه بصری پسران 12 -6 ساله ی مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی
با مقایسه روشهای کلاسیک و IRT تعیین سوداری این نتیجه بدست آمد که روش های IRT با دقت بیشتر سوداری سوالات را تعیین می کند با وجود این با اعمال اصلاحات جدیدی که در محاسبه کارکرد افتراقی سوال به روش کلاسیک ابداع شده هست نتایج تحلیل کارکرد افتراقی به دو روش کلاسیک و IRT به یکدیگر نزدیکتر شدند بنظر می رسد روشهای IRT در تعیین سوالات سودار حساسیت بیشتری دارند.


بررسی اثر خودکارآمدی ادراک شده و باز خورد بر عملکرد ریاضی دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی -فیزیک دبیرستانهای پسرانه ناحیه 2 شهر زنجان


بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی دبیرستانهای دولتی شهر اراک در سال تحصی


60 out of 100 based on 45 user ratings 1070 reviews

مقایسه و بررسی تاثیر منبع کنترل و جنسیت در سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان دبیرستان
بررسی نیمرخ روانی افراد معتاد با استفاده از پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا-2 ‏‎(MMPI-2)‎‏
بررسی سوگیری حافظه آشکار در خصیصه اضطراب و اختلال وسواسی-اجباری
بررسی اثر روان درمانی حمایتی در کاهش اختلالات روانی زنان مبتلا به سرطان سینه
مقایسه جو روانی خانواده نوجوانان عادی و بزهکار
بررسی رابطه طبقات دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز
بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دارای ناتوانی یادگیری در زمینه بیان نوشتاری
بررسی رابطه اعتقاد و عمل مذهبی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 84-83
رابطه سازگاری آموزشگاهی (انظباط، پیشرفت تحصیلی) دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر با نگرش آنها نسبت به مقررات مدرسه و نحوه اجرای آنها
*