تاثیر میزان اثربخشی آموزش مهارتهای کاریابی به روش کلوپ شغلی بر هویت شغلی زنان مراجعه کننده به مراکز کاریابی

بررسی سبک اسناد و رابطهء آن با افسردگی در آزادگان شهر تهران و مقایسه آنها با افراد عادی
بررسی رابطه بین ادراک دانش‌آموزان پنجم ابتدائی شهر بیرجند از ویژگی‌های رفتاری معلمان و اضطراب مدرسه در سال تحصیلی 1374-1375
بررسی ویژگیهای شخصیتی مبتلایان به میگرن و مقایسه تاثیر دارو و درمانگری با روش آموزش تنش زدائی تدریجی همراه با پسخوراند زیستی در این بیماران
هنجاریابی آزمون هوش وکسلر کودکان(تجدید نظرشده 1974) (Wisc-R) بر روی دانش‌آموزان ده ساله شهر تهران
اثر فشارهای روانی اجتماعی مادران بر چهار شاخص وزن، دورسر، قد و نمره آپکار کمتر از هشت نوزادان آنان
هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان و نوجوانان در شهر تهران گروه سنی 9 تا 10 سال
بررسی رابطه میزان آشنائی با نوع و ابعاد شکل هندسی و با نوع خطا در مراحل حل مسائل چندحرکتی با توجه به روش حل مسئله در دانش‌آموزان سال اول دبیر
بررسی پندار تن در نزد کودکان عقب‌ماندهء ذهنی 8 تا 12 سالهء تهرانی و مقایسه آن با کودکان عادی از طریق ترسیم آدمک
بررسی تاریخی - تحلیلی "انقلابهای علمی" در روانشناسی معاصر بر مبنای آراء توماس کوهن
هنجاریابی آزمون پنج مقیاسی عزت نفس کودکان و نوجوانان الیس پوپ برای دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران
بررسی مشکلات یادگیری حساب و رابطه آن با طراز عملیاتی و بهره هوش کلامی و غیرکلامی وکسلر
بررسی تاثیر روش اطلاع‌رسانی بر سطح اضطراب : بیماران عمل جراحی عمومی
بررسی تحول اخلاقی و نوعدوستی در دانشجویان تیزهوش و مستعد واقع در دانشگاههای تهران
*