مقایسه رضایت شغلی و سلامت روانی آموزگاران مدارس عادی و استثنایی

شیوع نشانه‌های آسیبهای روانی در کودکان 17 -11 ساله زلزله زده شهر بم
معناشناسی تأویل در قرآن و هرمنوتیک شلایرماخر
بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی - رفتاری بر بهبود مهارتها، سلامت روانی و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد افیونی
بررسی تاثیر ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده بر میزان سازگاری روانی فرزندان
بررسی مدل علی ویژگی‌های شخصیتی، جهت گیری‌های انگیزشی و سبک‌های شناختی یادگیری
بررسی رابطه جهت گیریهای مذهبی(اسلامی) با ابعاد هویت و سبکهای هویت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 84-83
ابعاد مشکلات رفتاری در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر شیراز
اثربخشی بازی درمانگری متمرکز بر کودک ، بر پرخاشگری
مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری عاطفی - اجتماعی فرزندان دانش‌آموز پسر و دختر پایه اول راهنمایی مادران شاغل و غیرشاغل، با کنترل هوش ، در شوشتر
بررسی رابطهء ساده و چندگانه متغیرهای خود اثربخشی عزت نفس و خودپائی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان سال سوم نظام جدید متوسطه شهرستان اهواز
بررسی رابطهء بین ویژگیهای شخصیتی با خلاقیت و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان اهواز
بررسی و مقایسهء ویژگیهای نقاشیهای دانش‌آموزان پرخاشگر و عادی پایهء دوم دبستانهای پسرانهء شهر تبریز
بررسی رابطهء ارضاء نیازهای عاطفی با سازگاری فردی - اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال سوم مدارس راهنمایی شهر اهواز
*