رابطه ضریب سختی و استرس شغلی با عملکردشغلی در کارکنان و اساتید هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران 1390


رابطه ضریب سختی و استرس شغلی با عملکردشغلی در کارکنان و اساتید هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران 1390
در پژوهش حاضر رابطه ی بین ضریب سختی و هسترس شغلی با عملکرد شغلی در اساتید هیأت علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران بررسی گردید.


مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم موسیقی آموخته و نیاموخته
به همین منظور همه ی اساتید و کارمندان دانشگاه به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند(223مرد،‌55زن).


مقایسه باورهای فراشناختی و مسوولیت پذیری در بین بیماران دچار اختلال وسواسی - اجباری، اضطراب منتشر و افراد نرمال
ابزارهای مورد هستفاده در این پژوهش نیمرخ ضریب سختی (استولتز، 1997)، مقیاس هسترس شغلی (فیلیپ ال رایس، 1992) و مقیاس عملکرد شغلی (پاترسون، 1992) بودند.


بررسی تطبیقی سلامت روان زنان در دوره های مختلف بارداری و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن
برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره هستفاده شد.


بررسی اثر بخشی شناخت درمانی و آموزش مهارتهای مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی با توجه به مولفه های شخصیتی
نتایج پژوهش نشان داد که خرده مقیاس های ضریب سختی (کنترل، پاسخگویی، دیرپایی) با عملکرد شغلی رابطه ی مثبت و معنادار(01/0P<)، خرده مقیاس های هسترس شغلی (روابط بین فردی، وضعیت جسمانی، علایق شغلی) با عملکرد شغلی رابطه ی منفی و معنادار(01/0P<) دارند.


بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و عزت نفس در دانش‌آموزان پایه چهارم دبیرستانهای شهر تهران
در ضمن نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد همه ی ابعاد ضریب سختی به هستثناء گسترش قدرت پیش بینی مثبت و معنی دار (56/0=R2) و همه ی ابعاد هسترس شغلی قدرت پیش بینی منفی و معنی دار برای عملکرد شغلی دارد (41/0=R2).


بررسی رابطه درونگرایی - برونگرایی و روان رنجور خوئی با پیشرفت تحصیلی در رشته‌های مختلف تحصیلی در دبیرستان‌های پسرانه شهر تهران 1375-1376
یافته های جانبی نیز حاکی از این بود که فقط در مقایسه عملکرد بر حسب نوع شغل در سطح (05/0) تفاوت معناداری به نفع کارمندان وجود دارد.


بررسی کارآیی برنامه آموزش خانواده (مادر) در بهبود و درمان لکنت کودکان دبستانی کلاس اول و دوم در شهرستان بابل طی سالهای تحصیلی 1373-1374


بررسی تاثیرات محرکهای شنیداری پیش از تولد بر روی پردازش اطلاعات صوتی نوزادان 30-15 روز


72 out of 100 based on 27 user ratings 602 reviews