مدل یابی روابط بین باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا، راهبردهای انگیزشی و شناختیِ سطح بالا با عملکردِ شیمی دانش آموزان


مدل یابی روابط بین باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا، راهبردهای انگیزشی و شناختیِ سطح بالا با عملکردِ شیمی دانش آموزان
هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر باورهای معرفت شناختی و ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا بر عملکرد شیمی، با نقش میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی سطح بالا بود.


بررسی ارزش تشخیص آزمون ترسیم خانواده در شناسایی چگونگی ارتباط کودکان 4 تا 6 ساله با اعضای خانواده
روش: بدین منظور، 646 دانش آموز دبیرستانی (328 دختر و 318 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ای متشکل از مقیاس های باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا، خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی سطح بالا جواب دادند.


مقایسه مدل‌های اندازه‌گیری (کلاسیک و سوال - پاسخ) از لحاظ برآورد پارامترهای سوال و توانایی
مشخصات روان سنجی این مقیاس ها از طریق محاسبه روایی محتوایی، روایی سازه و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید برنامه گرفت.


بررسی رابطه خودپنداره و منبع کنترل با خلاقیت در دانش‌آموزان پسر دوره تحصیلی راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1375-1376
در این پژوهش، داده ها در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت.


هنجاریابی آزمون هوشی D.70 برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان آباده
ابتدا در سطح آمار توصیفی شاخص های میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی محاسبه گردید.


بررسی اثربخشی رواندرمانگری کوتاه‌مدت "آموزش خود مهارگری" با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی
سپس به منظور آزمون مدل فرضی «روش تحلیل معادلات ساختاری» به کار گرفته شد.


بررسی و مقایسه صفات شخصیتی معلمان خودشکوفا و غیرشکوفا، شهر یاسوج در سال تحصیلی 1377-78
یافته ها: نتایج بدست آمده با هستفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای برون زای باورهای معرفت شناختی و ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا اثر مستقیم معناداری بر عملکرد شیمی دارند، همچنین، نتایج نشان داد که رابطه بین باورهای معرفت شناختی و ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا با عملکرد شیمی از طریق خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی سطح بالا میانجی گری می شود.


پیامدهای فیزیولوژیک و روان‌شناختی شکست مقاومت و افشای هیجانی در روان درمانگری
در این مدل تمام وزن های رگرسیون از نظر آماری معنادار بوده و متغیرهای پیش بینی نماينده جمعاً 75 % از واریانس عملکرد شیمی را تبیین کردند.


بررسی اختلالات عاطفی-رفتاری میان دانش‌آموزان مقطع ابتدائی دارای مادران شاغل و غیرشاغل در سطح شهرستان جهرم
نتیجه گیری: در مجموع یافته ها نشان می دهد که باورهای معرفت شناختی و ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا ضمن اثرات مستقیم، با واسطه خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی سطح بالا بر عملکرد شیمی اثرات غیرمستقیم دارند.
54 out of 100 based on 39 user ratings 464 reviews