رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و بهزیستی روانشناختی نوجوانان با نقش واسطه گری سبک پردازش هویت


رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و بهزیستی روانشناختی نوجوانان با نقش واسطه گری سبک پردازش هویت
هدف این پژوهش بررسی نقش سبک های هویت از طریق الگوهای ارتباطی خانواده و بهزیستی روانشناختی بوده هست که روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی سال 1390-91 و نمونه آماری شامل 175 دانش آموز که 93دختر و 82 نفر پسر و با هستفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند ، لوازم گرداوری داده ها شامل 1) مقیاس های الگوهای ارتباطی خانواده(فیتز پاتریک ،1994) 2) سبک های پردازش هویت (ISI.90) 3) مقیاس بهزیستی روانشناختی (ریف،1989)بوده هست که با هستفاده از تحلیل مسیر و در سطح 01/0 نتایج نشان داد نشان اولا ،جهت گیری فرمود وشنود خانواده پیش بینی نماينده مثبت بهزیستی روانشناختی و جهت گیری همنوایی قدرت پیش بینی نماينده ای ندارد.ثانیا"جهت گیری فرمود وشنود پیش بینی نماينده مثبت سبک های پردازش هویت هنجاری و اطلاعاتی میباشد در صورتی که جهت گیری همنوای پیش بینی نماينده منفی می باشد و در نهایت سبک های پردازش هویت نقش واسطه ای برای جهت گیری فرمود وشنود و بهزیستی روانشناختی در نوجوانان دارد.الگوهای ارتباطی قدرت پیش بینی سبک هویت اجتنابی (مغشوش )را ندارد.


مقایسه مدل‌های اندازه‌گیری (کلاسیک و سوال - پاسخ) از لحاظ برآورد پارامترهای سوال و توانایی


بررسی رابطه خودپنداره و منبع کنترل با خلاقیت در دانش‌آموزان پسر دوره تحصیلی راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1375-1376


72 out of 100 based on 27 user ratings 902 reviews

هنجاریابی آزمون هوشی D.70 برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان آباده
بررسی اثربخشی رواندرمانگری کوتاه‌مدت "آموزش خود مهارگری" با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی
بررسی و مقایسه صفات شخصیتی معلمان خودشکوفا و غیرشکوفا، شهر یاسوج در سال تحصیلی 1377-78
پیامدهای فیزیولوژیک و روان‌شناختی شکست مقاومت و افشای هیجانی در روان درمانگری
بررسی اختلالات عاطفی-رفتاری میان دانش‌آموزان مقطع ابتدائی دارای مادران شاغل و غیرشاغل در سطح شهرستان جهرم
بررسی مقایسه‌ای عوامل تنیدگی‌زا و رفتارهای مقابله‌ای در نوجوانان بی‌سرپرست مراکز شبانه‌روزی بهزیستی و نوجوانان دارای والدین شهر تهران
رابطه جهت‌گیریهای مذهبی (درونی - برونی) با میزان تنیدگی در دانشجویان دانشگاه تهران
بررسی تأثیر روش تدریس حل مسأله بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان اسلام‌آباد غرب در سال تحصیلی 84-83
اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف قرص گلی‌بن‌کلامید بر شاخص‌های قندی بیماران دیابتی نوع ‏‎II‎‏
بررسی مقایسه ای ابعاد متفاوت خود ادراکی دانش آموزان دختر و پسر ناشنوا ، نابینا و عادی در مقطع راهنمایی شهر اصفهان
تحلیل کارایی در ‏‎DEA‎‏ پویا
رابطه کانون کنترل، ترتیب تولد، جنسیت و طبقه اجتماعی با انگیزه پیشرفت در دانشجویان ایرانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
*