تبیین ماهیت تاریخی توران و تورانیان در شاهنامه فردوسی

بازتاب مفاهیم قرآنی در ادبیات معاصر (مهرداد اوستا، طاهره صفارزاده، فاطمه راکعی، قیصر امین پور و علی رضا قزوه)
بررسی تطبیقی حج در ادب فارسی تا قرن هفتم (با تکیه بر اشعار خاقانی و ناصر خسرو)
بررسی جلوه های مهارت های شفاهی زبان در آثار ادبی فارسی
جلوه های قرآنی در استعاره های سبک عراقی
بررسی تخیل در سبک خراسانی با تکیه بر شعر فرخی عنصری منوچهری و ازرقی
نمادهای سیاسی - اجتماعی در شعر پس از مشروطه (نیمایوشیج، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، محمد رضا شفیعی کدکنی، فرخ فرحزاد، سیاوش کسرایی، نصرت رح
بررسی عناصر داستانی در پنج قصه از صمد بهرنگی
ضرب المثل های ترکمنی، بررسی موضوعی و تطبیق آن با امثال و حکم دهخدا
جلوه‌های بندگی در شعر بیدل دهلوی
فضایل و رذایل اخلاقی در مثنوی معنوی مولوی (دفتر اول و دوم)
بررسی، شرح و گردآوری تمثیل در غزلیات صائب تبریزی جلد اول
طبقه بندی موضوعی و تحلیل اشعار و سروده های سیاوش کسرایی
تقلید و نوآوری در کتب بلاغت فارسی (با تاکید بر صنایع بیانی)
*