ناظم الاطباء نفیسی کرمانی، طبیب - ادیب (بررسی زندگی، آثار و خدمات)