فرهنگ تشبیهات در دیوان خیالی بخارایی

بررسی موضوعات و مضامین دیباچه ی مثنوی های مشهور زبان فارسی تا قرن هفتم
بررسی سبک‌ شناسانه نفثه‌المصدور
سیر تطور شخصیت مجنون در چند منظومه‌ی عرفانی: حدیقه‌الحقیقه سنایی، الهی‌نامه، منطق‌الطیر و مصیبت‌نامه‌ی عطار و مثنوی مولوی
شعر و شاعری از دیدگاه قرآن، پیامبر (ص) و معصومین (ع) و بازتاب آن در ادبیات فارسی تا قرن 7 هجری
بررسی مکتب واسوخت در غزلیات جامی
بررسی اسطوره ای پدیده های شگرف در کوش نامه و گرشاسب نامه
کتاب ششم دینکرد، حرف ‌‌نویسی،آوانویسی، ترجمه، یادداشت‌ها و واژه‌نامه (صفحات 537-590)
تحلیل ساختاری بخش نخست ابومسلم نامه (جنیدنامه)
جستاری در غزل تاثیر گذار امروز (هوشنگ ابتهاج، سیمین بهبهانی، منوچهر نیستانی، حسین منزوی، محمدعلی بهمنی)
فرهنگ البسه در متون نظم فارسی تا پایان قرن 5
تاریخ بیهقی از دیدگاه ساخت‌شکنی
جایگاه مسعود سعد سلمان در تحول سبک خراسانی به سبک عراقی
مقایسه ی حدیقه الحقیقه ی سنایی با احیاء علوم الدین غزالی
*