تأویل قصص و نشانه ها در مثنوی معنوی

فرهنگ تلمیحات، اشارات و اصطلاحات «یوسف و زلیخا» و «لیلی و مجنون» عبدالرحمن جامی
مقدمه و تصحیح دیوان خاوری شیرازی
داستان نوح در متون تفسیری و بازتاب آن در متون نظم فارسی (تا پایان قرن نهم)
تصحیح و بازنویسی عمده‌المجالس قضایی علیایی مینابی
جایگاه صور خیال در شعر کودک کتاب‌های انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تصحیح و تحشیه نورالحدیقه لاهل الحقیقه سنایی غزنوی بر اساس نسخه سفینه تبریز
نقد و تعریض به برخی مقوله‌های فرهنگ دینی در آثار سنایی و عطار
بررسی ریشه‌های عقلانی معنویت در مثنوی مولانا
عرفان در دوره بازگشت ادبی با رویکرد به چهار شاعر این دوره (فروغی بسطامی، نشاط اصفهانی، میرزا حبیب خراسانی، صفای اصفهانی)
مقایسه دو اثر ادبی کلیله و دمنه نصرالله منشی و داستان‌های بیدپای محمد بخاری
بررسی عنصر گفتگو در ساختار روایی آثار داستانی سیمین دانشور
نقد و تحلیل اندیشه های ایرانشهری در کلیله و دمنه
بررسی استعاره و تشبیه در گروه‌های اسمی دیوان خاقانی
*