شعر و شاعری از دیدگاه قرآن، پیامبر (ص) و معصومین (ع) و بازتاب آن در ادبیات فارسی تا قرن 7 هجری