کتاب ششم دینکرد، حرف ‌‌نویسی،آوانویسی، ترجمه، یادداشت‌ها و واژه‌نامه (صفحات 537-590)