تصحیح و بازنویسی عمده‌المجالس قضایی علیایی مینابی

شرح احوال و آثار و زندگی جنید بغدادی
نقش مجله سخن در ادبیات معاصر
پژوهشی در باره قلندریه و تصحیح و توضیح چهل قصیده و غزل قلندریه سنایی
بررسی هفت وادی منطق الطیر و مقایسه آن با مثنوی و معنوی
جوانان و جوانمرگان شاهنامه
دیدگاه شاعران قرن ششم (سنایی، انوری و نظامی) در باره شعر و شاعری
بررسی حسامیزی در دیوان صائب
جلوه های صوری و معنوی معشوق در اشعار غنایی خاقانی، نظامی و سعدی
بررسی و تحلیل عنصر رنگ در شعر معاصر ( با تاکید بر اشعار نیما، سپهری، شاملو، موسوی گرمارودی و طاهره صفارزاده)
پژوهشی در دستور زبان فارسی ، مقایسه دستور پنج استاد و دستور نامه با دستورزبان دکتر خانلری و دکتر گیوی، انوری
جلوه آرایه های مذهب کلامی و حسن تعلیل در دیوان سه شاعر سبک خراسانی : فرخی سیستانی، مسعود سعد سلمان و ناصرخسرو قبادیانی
تحول درونمایه غزل معاصر با توجه به اشعار سایه و عماد خراسانی
تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی در کلیات سعدی شیرازی
*