تست های چهارگزینه ای و تست های عملکردی در سیستم معیاری و قیاسی


تست های چهارگزینه ای و تست های عملکردی در سیستم معیاری و قیاسی
هدف از این تحقیق بررسی ماهیت رابطه بین عملکرد دانشجویان زبان انگلیسی در دوتست چهارگزینه ای و عملکردی و مقایسه بین دو تست در دوسیستم معیاری و قیاسی می باشد.


خوانش گفتگویی از جان آزبرن "با خشم به گذشته بنگر" ، "ملیجک" و "شاهد نامعتبر"
تعداد دانشجویان شرکت نماينده در این تحقیق حدود 90 نفر دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاههای آزاد همدان و نجف آباد اصفهان بود و تست های معیاری که دراین تحقیق مورد هستفاده برنامه گرفت از دسته تستهای تافل انتخاب شده هست .


بررسی مقایسه‌ا‌ی استفاده از فارسی یا انگلیسی در تدریس گرامر انگلیسی به دانش‌آموزان دبیرستانی
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که عملکرد دانشجویان در هنگامی که تست برپايه برنامه درسی اونان تهیه شود در تستهای چهارگزینه ای بهتر بوده و این در حالی هست که در مواقع اندازه گیری دانش زبانی دانشجویان عملکرد اونان در تست عملکردی به مراتب بهتر خواهد بود .


بررسی زندگی ادبی سید رضا هندی شاعر شیعی عرب
این نتایج در سطوح پیشرفته بسیار مشهودتر خواهد بود .


نقد و بررسی کتاب تنگرام
با این حال ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که تعمیم داده های این تحقیق مستلزم تحقیقات وپژوهشهای بیشتر در این زمینه می باشد .


زیبایی‌شناسی صور خیال در وصفیات ابن روحی


استفاده از معیار مبنای دانش تدریس در گزینش و آماده‌سازی معلمان در تحصیلات تکمیلی رشته آموزش زبان انگلیسی


60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews