بررسی استحکام برشی باند کامپازیت به عاج تحت تابش لیزر Nd:YAG با یا بدون استفاده از پیگمان مرکب چین


بررسی استحکام برشی باند کامپازیت به عاج تحت تابش لیزر Nd:YAG با یا بدون استفاده از پیگمان مرکب چین
در این مطالعه اثر پیش تابش لیزر Nd:YAG بر هستحکام برشی باند کامپازیت به عاج و همچنین اثر پیگمان مرکب چین به عنوان جاذب سطحی این پرتو مورد بررسی برنامه می گیرد.


اعجاز لفظی قرآن کریم در جزء سی
39 دندان تازه کشیده شده انسانی بدون پوسیدگی عاجی پس از اکسپوژر عاج اکلوزالی بکمک دیسک الماسه به 3 گروه تقسیم و به گروه اول لیزر، گروه دوم پیگمان مرکب چین و گروه سوم بدون تابش ماندند و سپس پس از تست های مختلف مشخص گردید پیش تابش لیزر Nd:YAG سبب هستحکام باند کامپازیت به عاج میگردد.


نقد و تحلیل گزیده ای از اشعار ابوالعلاء معری با عنایت به رویکرد فلسفی آن


زن در اشعار بدرشاکر السیاب


66 out of 100 based on 61 user ratings 986 reviews