تحلیل دریافتهای زیبایی شناسی در تفسیر کشاف زمخشری


تحلیل دریافتهای زیبایی شناسی در تفسیر کشاف زمخشری
در تفسیر کشاف که ویژگی ممتاز اون رویکرد زیبایی شناختی به آیات قراون هست به جهت ژرف نادیشی دیدگاه های زمخشری با تکیه بر اعجاز بلاغی قراون حاوی مفاهیم نوین و برداشت های امروزین از قبیل تصویرسازی، تناسب کلامی، موسیقی کلام، واج آرایی، مناسبت های واژگانی و سایر عناصر مطرح در نگرش زیبایی شناختی هست که این پژوهش تحت عنوان تحلیل دریافت های زیبایی شناسی در تفسیر کشاف زمخشری در همین راستا به باز نمایی و تحلیل اونها به زبانی نو پرداخته هست.


ارتباط اضطراب، مهارت، استراتژی و خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی


بررسی تاثیر عناصر بینا فرهنگی کتاب آموزشی campus در آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان ایرانی


72 out of 100 based on 17 user ratings 392 reviews