رابطه نگارش خلاق و پیشرفت در ساختار جمله


رابطه نگارش خلاق و پیشرفت در ساختار جمله
این تحقیق تغییرات در پیچیدگی نحوی در نوشتار هفتاد دانشجوی زبان انگلیسی را پس از یک دوره نگارش خلاق مورد مطالعه برنامه داده هست.


بررسی میزان تاثیر دانش واژگان تخصصی و توانش نحوی بر کیفیت کار ترجمه آموزان
دانشجویان در گروه تحقیق روشهای مختلف نگارش داستان کوتاه و عناصر اون را آموختند در پایان دوره از اونها خواسته شد تا یک داستان کوتاه بنویسند این داستانها از لحاظ پیچیدگی ساختارهای نحوی مورد تحلیل و بررسی برنامه گرفتند.


بررسی انواع گوناگون نقل قول ها در آثار ترجمه شده از زبان فرانسه به فارسی
این تحقیق مشخصا میانگین تعداد لغات در کوچکترین واحد پایان پذیر را به عنوان معیار اصلی تعیین پیچیدگی نحوی نوشتارها مورد بررسی برنامه داد.


بررسی بار کلمه‌ای کتاب زبان دوره پیش دانشگاهی
تحلیل داده ها از طریق انجام روشهای آماری مستقل و مقایسه ای انجام شد و تغییری در میانگین تعداد لغات جمله پس از پایان دوره آموزشی مشاهده نگردید.


تاثیر استفاده از راهبردهای فراشناختی روی انجام آزمون درک مطلب دانش‌آموزان دبیرستانی ایران
اگر چه شرکت نمايندگان در گروه نگارش خلاق مطالب طولانی تری نوشتند اما میانگین تعداد لغات در کوچکترین واحد پایان پذیر متون شان کمتر بود و از جمله های کوتاهتری در قیاس با گروه دیگر و حتی آزمون اولیه خود هستفاده کردند.


الوجوه الاعرابیه المستخرجه من تفسیرالکشاف للزمخشری و مقارنتها بآرائه النحویه فی کتبه النحویه الاخری و آراء سائر المعربین للقرآن الکریم
این تحقیق همچنین کاربردهای آموزشی را برای کسانی که بدنبال افزایش توانای در زمینه اموزش نگارش در زبان خارجی هستند فراهم مینماید.


بررسی تحول و دگرگونی زمان از خلال شاه میمیرد اثر اوژن یونسکو و در انتظار گودو اثر ساموئل بکت


ارزیابی اثربخشی دوره های زبان تخصصی در افزایش مهارت ترجمه تخصصی : مطالعه موردی واحد درسی زبان تخصصی مهندسی مکانیک


78 out of 100 based on 23 user ratings 98 reviews