شیوه ی تعبیر قرآن (ترجمه و تحقیق کتاب التعبیر القرآنی تالیف فاضل صالح سامرائی)

نقد و بررسی وصف طبیعت در دیوان ابن‌خفاجه اندلسی
استراتژی های فراشناختی یادگیری لغت در مطالعه زبان انگلیسی بعنوان زبان بیگانه
Analysis of Reading Comprehension Needs of the Students of Paramedical Studies: the Case of the Students of Health Information Management (HIM)
آموزش صریح واژگان و توانایی فراگیران دبیرستانی ایران در انتقال آموخته های خود به محیط خواندن و درک مفاهیم
بومی سازی و بیگانه سازی در ترجمه فارسی اصطلاحات انگلیسی
تحقیق و بررسی دیوان سموال بن عادیاء (اندیشه‌ها، موضوع‌های شعری، صور خیال، تحلیل واژه‌ها، ویژگی‌های نحوی)
تاثیر تمرینهای نوشتاری در یادگیری غیر مستقیم واژگان زبان بیگانه و یادآوری معنای آنها در بین زبان‌آموزان ایرانی
تصویر مادر (زن) از نگاه کریستیان بوبن
سیمای زن در امثال فارسی و عربی
ترجمه استعارات از فارسی به انگلیسی در شاهنامه فردوسی
شرح الشواهد البلاغیه فی العمده (التشبیه و الاشاره)
ترجمه لفظ گرا در ترجمه امید اثر آندره مالرو مترجم : رضا سید حسینی
بررسی مقابله‌ای بین فرهنگی بخش‌های مقدمه و بحث مقالات پژوهشی زبانشناسی کاربردی
*