تاثیر مطالعه اجمالی و مطالعه سطحی بر روی خواندن و درک مطلب و سرعت آن در زبان آموزان ایرانی


تاثیر مطالعه اجمالی و مطالعه سطحی بر روی خواندن و درک مطلب و سرعت آن در زبان آموزان ایرانی
این تحقیق جهت بررسی میزان تاثیر مطالعه اجمالی و مطالعه سطحی، به عنوان دو راهبرد خواندن، بر روی مطالعهو درک مطلب و سرعت اون در زبان آموزان ایرانی صورت گرفته هست.


نقش نقد خواننده محوردر لرد جیم
جهت انجام این تحقیق، سه گروه سی تایی از دانشجویان سال دوم رشته مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی کار انتخاب و به طور تصادفی به یک گروه شاهد و دو گروه آزمایشی تقسیم گردیدند.


مدل علی چند متغیره انگیزش بزای زبان آموزان ایرانی
همه اعضای گروهها مورد یک پیش آزمون برنامه گرفتند.


تأثیر سطح مهارت زبانی و کنفرانس، درقالب سناریو، برای برانگیزی انگاره‌های فرهنگی بر درجه‌ی خوانش انتقادی متن
سپس هر کدام از گروههای آزمایشی به طور جداگانه برای پنج جلسه تحت آموزشهای مخصوص مطالعه اجمالی و مطالعه سطحی برنامه گرفتند.


تاثیر آموزش مستقیم تکنیکهای پاسخگویی به سوالات بخش درک مطلب آزمون تافل بر موفقیت دانشجویان در همان بخش مربوطه آزمون
در نهایت، همه گروهها در یک پس آزمون شرکت نمودند.


پیاده‏‎سازی‎‏ Echo Cancelling با استفاده از VHDL در حوزه فرکانس و با الگوریتم FDAF
پیش آزمون و پس آزمون از نسخه های اصلی آزمون توفل، مربوط به سالهای 1989 و 1992، انتخاب شده بودند.


مطالعه ساختار مدل سازی سواد آموزی زبان دوم در محیط زبان اول
در این تحقیق فرضیه های صفر زیر مورد بررسی برنامه گرفتند:‏‎HO1‎‏: مطالعه اجمالی تاثیری در مطالعهو درک مطلب زبان آموزان ایرانی ندارد.‏‎HO2‎‏: مطالعه اجمالی تاثیری در مطالعهزبان آموزان ایرانی ندارد.‏‎HO3‎‏: مطالعه سطحی تاثیری در مطالعهو درک مطلب زبان آموزان ایرانی ندارد.‏‎HO4‎‏: مطالعه سطحی تاثیری در سرعت مطالعهزبان آموزان ایرانی ندارد.جهت آزمودن فرضیه های صفر مذکور، یک سری از روشهای آماری مانند تحلیل واریانس یکراهه ‏‎t-test,(one-way ANOVA) و آزمون شفه ‏‎(Scheffe Test)‎‏ مورد هستفاده برنامه گرفتند.


بررسی تأثیر ‏‎Al(HSO4)3‎‏ ‌در تسریع برخی از واکنشهای آلی
نتایج این تحقیق نشان داد که مطالعات اجمالی می تواند بطور معنی داری هم مطالعهو درک مطلب و هم سرعت مطالعهزبان آموزان را بهبود بخشد.


تصویرسازی گروه‌های اجتماعی در کتاب‌های آموزشی زبان انگلیسی در ایران
در حالیکه، مطالعه اجمالی تنها در بهبود معنادار مطالعهو درک مطلب نقش دارد.
94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews