بررسی و تحقیق وجوه و نظایر قرآنی


بررسی و تحقیق وجوه و نظایر قرآنی
هدف معرفی وجوه مختلف یک لفظ در قراون و بررسی صحت و سقم اون وجه و نظائر اون ، تا در هنگام مراجعه به قراون و تفاسیر قراونی با داشتن این منبع مطالعه نماينده مراد حقیقی و اصلی آیات قراون و الفاظ بکار رفته در اون را دریابد و به کج فهمیها و دریافت‌هایی که مبتنی بر وجوه نادرست کشانده نگردد.


بررسی مقایسه‌ای ترجمه تلمیحات اسامی خاص شخصی و مکانی در شعر حافظ در دو ترجمه انگلیسی و یک ترجمه فرانسه: رویکردی توصیفی


محوریت زبان مقصد در مقابل محوریت زبان مبدأ در ترجمه طنز: بررسی طنز در بوستان سعدی


86 out of 100 based on 76 user ratings 626 reviews