تأثیر تغییر جهت حذف و آهنگ حذف لغات بر روایی و پایایی آزمون تک