تاثیر تصحیح شفاهی اشتباهات توسط معلم و یا توسط همدرسان بر دانش خودآگاه و ناخودآگاه زبان‌آموزان ایرانی در مورد تک‌واژه سوم شخص مفرد S-و تک‌و

-
-
تاثیر نشانگر های متنی بر درک مطلب زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
بررسی میزان کاربرد واژگان مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی در مقایسه با واژگان قرضی در ترجمه تخصصی دانشگاهی
بررسی نقشه مفاهیم به عنوان روشی جایگزین برای سنجش مهارت درک مطلب
علایق یادگیری زبانی، جنسیت، و سطح توانایی زبانی: آیا معلم ها آنچه را دانش آموزان می خواهند می آموزند؟
تحلیل رمان " ژاک قضا و قدری" با استفاده از متودولوژی میخائیل باختین
بررسی رابطه بین راهکارهای مورد استفاده در آزمون بر نتایج آن
بررسی نقش مهارت‌های میان‌فرهنگی در جلوگیری از پیش‌داوری‌ها در آموزش زبان آلمانی
تأثیر بررسی نقش متفاوت انواع ابزار انسجام در نوشتار استدلالی زبان آموزان پیشرفته ایرانی
بررسی مقابله ای کنش گفتاری معذرت خواهی در زبان آموزان فارسی و کردی با ساختار مشابه در انگلیسی
اضطراب ارتباط گفتاری و عوامل احساسی اعتماد به نفس و درونگرایی / برونگرایی
تطابق بین اهداف آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش عالی و رشد تحصیلی حقیقی دانشجویان زبان انگلیسی در ایران
*