بررسی مقایسه‌ا‌ی استفاده از فارسی یا انگلیسی در تدریس گرامر انگلیسی به دانش‌آموزان دبیرستانی

بررسی همزمانی تاثیرات ایدئولوژیک آموزش زبان انگلیسی
نقد ترجمه "گلهای رنج" اثر شارل بودلر، ترجمه محمدرضا پارسایار
تأثیر یادگیری تصادفی واژگان بر حفظ و یادگیری آنها توسط زبان‌آموزان ایرانی
رابطه هوش عاطفی، خودکارآمدی، عزت نفس و بررسی تاثیر جنسیت، سن و سابقه تدریس بر آنها در بین معلمان زبان انگلیسی
«ایران در اشعار محمدمهدی الجواهری» با شرح و تحلیل اشعار ایران
بررسی جنبه‌های طنز در آثار مظفرالنواب و علی اکبر دهخدا
بررسی دانش ایمیل‌نویسی در زبان‌آموزان ایرانی: تاثیر فاصله‌ی اجتماعی و صمیمیت بر رسمیت ایمیل‌های ارسال شده
بررسی توزیع و ماهیت فراکلام در مقالات پژوهشی
بررسی ترجمه صفات به مثابه یکی از مشخصه‌های سبک تاثرگرایانه جوزف کنراد در دو ترجمه فارسی از "دل تاریکی"
تأثیر آموزش زبان در متن از طریق تکالیف آموزشی پیرامون شعر و سرودهای انگلیسی بر یادگیری و بخاطر سپاری دستور زبان: مطالعه موردی زبان‌آموزان ا
بررسی تاثیر استرس در آموزش و یادگیری زبان فرانسه (مورد زبان آموزان ایرانی)
دنیای خیالی بودلر در گلهای رنج
بررسی صور مکانی از خلال رمان اثر ژان-ماری-گوستاولوکلزیو
*