استراتژی های فراشناختی یادگیری لغت در مطالعه زبان انگلیسی بعنوان زبان بیگانه