وصف الطبیعه عند ذی الرمه

ترجمه و نگارش کتاب المستشرقون والشعر الجاهلی
ارزیابی درس انگلیسی با اهداف ویژه .بررسی دیدگاه دانشجویان هنر دانشگاه الزهرا(س)
تصویرگری پدیده های آسمانی در قرآن کریم
فواصل الایات القرآنیه فی الجز الثلاثین من القرآن
تجزیه و تحلیل ساختی واجشناختی کردی و انگلیسی
‏‎THE EFFECT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERTS'AND INTROVERTS'GRAMMATICAL AND LEXICAL IMPROVEMENT IN WRITING‎‏
بررسی رویکردهای فراگیری و مهارتهای مطالعه دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی بخش زبانهای خارجی دانشگاه شیراز
نقش تصویر به عنوان وسیله کمک آموزشی در آموزش زبان فرانسه
توصیف و تحلیل نقد کتاب در هیات زبانگونه ای نوشتاری و دانشگاهی
‏‎The Effect of Summary Reaction Writing on Iranian EFL Learners'Recall and Retention of General Scientific Text‎‏
رابطه ساختاری -معنایی کلمات و تاثیر آنها در آموزش زبان
اضطراب ارتباط گفتاری فراگیران زبان انگلیسی و رابطه آن با خودکارآمدی ادراکی عمومی
بررسی داستان دل تاریکی اثر جوزف کنراد از دیدگاه نقد استعمار گرایانه
*