تأثیر یادگیری تصادفی واژگان بر حفظ و یادگیری آنها توسط زبان‌آموزان ایرانی

بررسی و تحلیل نقش و جایگاه نجیب کیلانی در داستان نویسی اسلامی معاصر
مقایسه بین علائق دانشجویان در زبان آموزشی و دریافت اساتید ازاین علاقه
‏‎Comprehension Monitoring in L1&L2‎‏
رابطه بین خصوصیات فراگیر (موافقت و مخالفت) نسبت به متن و خواندن و درک مطلب
رابطه بین کلامهای روایتی و تشریحی و میزان درک مطلب دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی
گفتار درونی به عنوان تمرین ذهنی: مطالعه ای در مورد زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
الاثر العربی فی شعر حافظ
بررسی رابطه میان وابستگی یا استقلال از میدان، جنسیت و سن و تاثیر آن بر بسندگی زبان خارجی در دانشجویان ایرانی
رابطه بین تکنیکهای کوئیز فراوانی اجرا و یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان پیش دانشگاهی
خلیل مطران خاتم مکتب کلاسیک، فاتح مکتب رومانتیک
دگرگونی نژادگی در قهرمانان تراژیک و عناصر پوچی در چهار تراژدی بزرگ شکسپیر
آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
رابطه بین سطح گوش دادن و انتخاب راهبردهای گوش دادن در دانشجویان کارشناسی رشته زبان انگلیسی
*