بررسی دانش ایمیل‌نویسی در زبان‌آموزان ایرانی: تاثیر فاصله‌ی اجتماعی و صمیمیت بر رسمیت ایمیل‌های ارسال شده

رابطه بین کلامهای روایتی و تشریحی و میزان درک مطلب دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی
گفتار درونی به عنوان تمرین ذهنی: مطالعه ای در مورد زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
الاثر العربی فی شعر حافظ
بررسی رابطه میان وابستگی یا استقلال از میدان، جنسیت و سن و تاثیر آن بر بسندگی زبان خارجی در دانشجویان ایرانی
رابطه بین تکنیکهای کوئیز فراوانی اجرا و یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان پیش دانشگاهی
خلیل مطران خاتم مکتب کلاسیک، فاتح مکتب رومانتیک
دگرگونی نژادگی در قهرمانان تراژیک و عناصر پوچی در چهار تراژدی بزرگ شکسپیر
آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
رابطه بین سطح گوش دادن و انتخاب راهبردهای گوش دادن در دانشجویان کارشناسی رشته زبان انگلیسی
تاثیر مطالعه اجمالی و مطالعه سطحی بر روی خواندن و درک مطلب و سرعت آن در زبان آموزان ایرانی
بررسی مقایسه انگیزش دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
شجاعت حضرت علی (ع) در اشعار عربی (از صدر اسلام تا دوره عباسی)
پیامد اخلاقی کردار انسان در رمان های جرج الیوت
*