ترجمه نوواژگان: مطالعه موردی رمان هری پاتر و محفل ققنوس

تاثیر دیکته مکرر بر روی توانایی شنیداری زبان آموزان سطوح مقدماتی
‏‎The concept of Mortality ys. Reality as reflected in Daniel Defoe's Novel Moll Flanders‎‏
‏‎A UG-Oriented Error Analysis of Pied-Piping & Preposition-stranding‎‏
‏‎The Impact of the field Dependence-Independence cognitive style on the Fixed-Ratio Cloze‎‏
نقش ((نمایشنامه رادیویی)) در تقویت مهارت شنیداری دانشجویان رشته زبان آلمانی
کاربرد روش ارتباطی در آموزش زبان آلمانی (در ایران)
بررسی کیفیت تدریس زبان آلمانی در دوره پیش دانشگاهی
بررسی روند حسادت در سوره حضرت یوسف (ع) از دیدگاه معناشناسی
الالتزام فی شعر الزهد خلال العصر العباسی
اسلوب نفی در قرآن کریم
بررسی انگیزه های روانی در یادگیری زبان انگلیسی در میان دانشجویان ایرانی
ویژگیهای ادبیات عرب در رویارویی با نظریات نقد نوین ادبی/ترجمه و نگارش باب چهارم و پنجم کتاب: خصائص الادب العربی فی مواجهه نظریات النقد الادب
رفعت شاعرانه گوتیک و نقش عناصر فراطبیعی و خرافات در برخی از چکامه ها و رومانس های کولریج و کیتس
*