مقایسه روش مستقیم و روش ترجمه در تدریس خواندن به دانش آموزان دبیرستانی


مقایسه روش مستقیم و روش ترجمه در تدریس خواندن به دانش آموزان دبیرستانی
حدود یک صد سال که بحث درمورد روشهای تدریس زبان دوم به طور فراگیری آغاز گردیده هست دو روشی که بیشترین توجه را در گذشته و تا حدی اکنون به خود جلب کرده هست روش ترجمه و روش مستقیم Translation Method Direct Method می باشند در ایران هنوز عملا این دو روش درتدریس کتابهای دبیرستانی و دانشگاهی هستفاده می‌شوند.


تاثیر شیوه بلند خوانی بر مهارتهای تلفظی زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
از اونجائیکه سیاست گذاران وزارت آموزش و پرورش هدف یادگیری زبان در ایران را مطالعهو درک متون خارجی فراخوان نموده‌اند (نشریه رشد زبان شماره‌های 32-38) این تحقیق بر اون هست تا به دو سئوال زیر جواب بدهد.


تاثیر فهرست ِِِّّواژگان بر درک مطلب زبان آموزان ایرانی (معنی واژگان دشوار در مقایسه با رشته واژگان کلیدی مرتبط به هم)
-1 در تدریس مطالعهبه دانش آموزان ایرانی روش ترجمه موفق تر هست یا روش مستقیم.


رابطه بین سطوح مهارت زبان انگلیسی و نگارش انشائ مستقیم وترجمه ای در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
-2 فراگیری لغات از طریق هستفاده از روش ترجمه موفق تر هست یا با هستفاده از روش مستقیم.


نگرش معلمان نسبت به تدریس گرامر.
برای جواب به این دو سئوال محقق به صورت اتفاقی و با هستفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای یکی از دبیرستانهای منطقه 9 آموزش و پرورش را انتخاب نمود.


ارتباط بین نیمکره های مغز و پاسخگویی به سوالات تستی چهار جوابی و cloze
با اجرای یک پیش تست افراد دو کلاس از نظر زبانی، سابقه تحصیلی، علاقه به یادگیری و سایر شرایط قابل کنترل مقایسه و پس از حذف افراد غیر نمونه از آزمایش به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.


زبآن
دو طرح درس بر پايه اصول روش ترجمه و روش مستقیم ریخته شد.


آموزش زبان انگتیسی
جهت کنترل تمامی شرایط قابل کنترل خود محقق دو طرح درس را طی 2 ماه در دو کلاس پیاده کرد.


تاثیر روشهای مختلف تستهای گفتار بر عملکرد زبان آموزان
پس از پایان دوره تدریس سه نوع تست به افراد داده شد.

(1) آزمون Nelson که برای سطوح دبیرستانی مناسب هست و در ابتدای آزمایش نیز به افراد داده شده بود (2) تست Cloze و(3) یک تست چهار گزینه‌ای بر پايه لغات تدریس شده در طول آزمایش (تمامی مراحل طولانی و و قت گیر لازم برای هستاندارد کردن تست لغت انجام گردید).

پس از تصحیح اوراق مشخص گردید که تفاوت معنی داری (P<0.05) بین روش ترجمه و روش مستقیم در تدریس مطالعهبه دو گروه وجود ندارد اما تفاوت معنی داری بین این دو روش در فراگیری لغات توسط دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد.

بعبارتی دیگر گروه آزمایش توانائی بالاتری در فراگیری لغات از خود نشان دادند.

اما از اونجائی که نظریه اول تحقیق درمورد فراگیری درک مطلب درشرایط (P<0.06) نظریه روش مستقیم را تایید میکرد محقق تصمیم گرفت تا با هستفاده از McNemar تست تفاوت بین دو روش را تعیین کند.

با انجام عملیات لازم بر روی ارقام و با هستفاده از تست فوق مشخص شد که تفاوت معنی داری بین موقعیت گروه آزمایش (که متون انگلیسی بدون هستفاده از ترجمه به اونها تدریس میشد) قبل و سپس آزمایش وجود دارد اما این تفاوت معنی دار در گروه ترجمه مشاهده نگردید بنابراین گر چه بعضی تحقیقات نشان داده اند که روش ترجمه در درک یک متن خارجی موثرتر هست اما این تحقیق نشان داد که اولا افرادی که با هستفاده از روش ترجمه به یادگیری زبان می پردازند در درک متنهای مشابه دارای توانایی پایین تری نسبت به افرادی که زبان دوم را از طریق روش مستقیم فرا می‌گیرند می‌باشند.

و ثانیا افرادی که با هستفاده از روش مستقیم به فراگیری زبان دوم می‌پردازند بهتر لغات جدید را فرا میگیرند.
60 out of 100 based on 15 user ratings 1040 reviews