تاریخچه مدارس در دروه صفویه و بررسی علل و زمینه های ایجاد آن

رابطه بین هوش چندگانه ای دانش آموزان ایرانی مقطع دبیرستان با بکارگیری استراتژیهای خواندن زبان توسط آنها
تشابه روند فراگیری زبان مادری و زبان خارجی
مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری در نقد و تطبیق
روش های نقد معاصر عربی وارزیابی آن
تأملات دینی جبران خلیل جبران
رابطه سبک شناختی زودانگیختگی و عملکرد دانشجویان ایرانی سطح متوسط رشته های زبان انگلیسی در پرسش های نمایشی، ارجاعی و استنباطی خواندن و درک م
رابطه وابسته -ناوابسته به متن زبان اموزان و استفاده از استراتزیهای فراشناختی
رابطه وابسته-ناوابسته به متن بودن زبان اموزان و استفاده از استراتزیهای فراشناختی
اهمیت نماد در سروده های ویلیام باتلرییتز
رابطه کمرویی، نوع شیوه مکالمه ای و راهبردهای مکالمه در ارتباط کلامی دانشجویان ایرانی
تاثیر آزمون های کلوز به روش ‏‎elide,acceptable-word,exact-word‎‏ بر افزایش دامنه لغات زبان آموزان سطح متوسطه ایرانی
تاثیر آزمون های کلوز به روش ‏‎elide,acceptable-word,exect-word‎‏ بر افزایش دامنه لغات زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
کاربرد تمرین نمایش در آموزش زبان خارجی
*