کاربرد نظریه ادب در (اشعار) انگلیسی


کاربرد نظریه ادب در (اشعار) انگلیسی
در نظریه ادب بروان و لوینسن (1987) سه عامل میزان قدرت طرفین فرمودگو (P)، میزان آشنائی طرفین فرمودگو باهم (D) و میزان سنگینی انجام امر مورد تقاضا(P) شرایط تعیین نماينده میزان ادب طرفین فرمودگو نسبت به یکیدگر تلقی می‌شوند.


واکنش مخاطب به اثر در سه رمان نوجوان رولد‌دال
هدف از تحقیق حاضر محک‌زدن نظریه براون و لوینسن و بررسی کارآئی و قدرت پیش‌بینی میزان ادب در اشعار انگلیسی از قرون وسطی تا عصر حاضر می‌باشد.


کوئینولونها: واکنش جانشینی هسته دوستی آروماتیکی ‏‎Q‎‏- اسید با تیولهای هتروسیکل، 2- سنتز ‏‎N‎‏- آریل فتالیمیدها در فاز جامد در حضور ‏‎DABCO
بدین منظور سی و پنج قطعه شعر انگلیسی از بین کلیه اشعار انگلیسی که حالت مکالمه دوطرفه را داشته‌اند برگزیده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند.


بررسی تحول اسطوره ادیپ در پاک‌کن‌های الن رب گریه و ماشین‌های جهنمی ژان کوکتو


رابطه حافظه کوتاه مدت و سه نوع تست مهارت شنیدن در زبان آموزان ایرانی


54 out of 100 based on 39 user ratings 164 reviews