L2 LEARNER'S WRITING ERRORS FROM SLA PERSPECTIVE


L2 LEARNER'S WRITING ERRORS FROM SLA PERSPECTIVE
This dissertation is a report of the study concerning error analysis of English essay writings of graduate students of English department of tabriz university.


نقش ادبیات کودک در آموزش زبان فرانسه به کودکان
Special attention has been paid to both sentence and paragraph level errors:psycholinguistic consideration f the factors withn L1 responsible for the errors.


ابهام نزد ناتالی ساروت، کاربرد ضمیر اشاره ‏‎ca‎‏ در میوه‌های طلایی


رابطه نگارش خلاق و پیشرفت در ساختار جمله


78 out of 100 based on 53 user ratings 728 reviews

ارزیابی اثر سدهای بزرگ در تغییر کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و ‏‎GIS‎‏‏‎‎‏ مطالعه موردی سد ستارخان اهر
تابعکهای تقریبا ضربی نزدیک به تابعکهای ضربی ‏‎(AMNM)‎‏
ساختارهای مجهول در زبان روسی و معادل آنها در زبان فارسی
تانسور انحناء از نوع بوچنر برای ‏‎-CR‎‏ ساختارهای شبه محدب
ارزیابی سایت های وب بازیابی شده توسط دو راهنمای شبکه وب (YAHOO و ODP) بر اساس محتوا و کارایی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی
تأثیر فیلم‌های انگلیسی بر ایجاد بکارگیری فعال اصطلاحات در زبان آموزان ایرانی
رابطه سطح بسندگی دانشجویان زبان انگلیسی با پاسخ آنها به ماده‌های بافت نزدیک و بافت دور در آزمون تکمیل متن
طبقه اجتماعی، هویت و تماتیزه‏‎‎‏کردن مفهوم تنهایی در اولیس اثر جیمز جویس
افعال استمراری و مطلق در زبان روسی در زمان گذشته و مقایسه آنها با افعال زبان فارسی
پیدایش و تطور ساختارهای فرودهی و سرگردانی حروف اضافه در زبان بینابین فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یاددهی-یادگیری زبان فرانسه در ایران: مورد یادگیری الکترونیکی
*