موضوعات و ویژگیهای فنی ادبیات زندان از آغاز تا عصر حاضر در ادبیات عربی


موضوعات و ویژگیهای فنی ادبیات زندان از آغاز تا عصر حاضر در ادبیات عربی
این رساله موضوعات و ویژگیهای فنی ادب زندانها را در طول تاریخ ادبیات عرب از عصر جاهلی تا دوران معاصر مورد نقد و بررسی برنامه می‌دهد، و از اون جا که شناخت عناصر فوق بدون آشنایی با محیط و خاستگاه اون ناقص می‌نمود.


رابطه نگارش خلاق و پیشرفت در ساختار جمله
فصل اول رساله به بررسی وضع زندانهای کشورهای عربی اختصاص داده شد که نتایج حاصل به طور کلی حاکی از آشفتگی و نامساعدبودن اوضاع اون هست .


ارزیابی اثر سدهای بزرگ در تغییر کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و ‏‎GIS‎‏‏‎‎‏ مطالعه موردی سد ستارخان اهر
دومین فصل رساله به بحث در مورد شرایط و موجبات حبس سخنوران عرب می‌پردازد.


تابعکهای تقریبا ضربی نزدیک به تابعکهای ضربی ‏‎(AMNM)‎‏
از این رهگذر نه تنها علت حبس سخنوران در بند، بلکه شخصیتهای اونان نیز مورد بررسی برنامه گرفته هست ، چرا که بدون شناخت شخصیت ادیبان و شاعران آثار اونان نیز به خوبی شناخته می‌شود، چنان که بدون شناخت شرایط حبس که مشکل اصلی اونهاست ، بسیاری از مضامین زندان‌نامه‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رفت .


ساختارهای مجهول در زبان روسی و معادل آنها در زبان فارسی
در میان موجبات حبس ، سیاست نقش پايه ی را ایفا می‌کند و دین و نقض آداب اجتماعی و جرایم را به ترتیب در مراحل بعدی برنامه دارند.


تانسور انحناء از نوع بوچنر برای ‏‎-CR‎‏ ساختارهای شبه محدب
فصل سوم به مضامین ادبیات زندان اختصاص یافته هست ، برخی از این مضامین میان سخن‌سرایان قدیم و معاصر مشترک هست و برخی ویژهء معاصران و برخی دیگر به قدما اختصاص دارد.


ارزیابی سایت های وب بازیابی شده توسط دو راهنمای شبکه وب (YAHOO و ODP) بر اساس محتوا و کارایی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی
اونچه به معاصران اختصاص دارد، اموری هست از قبیل: مبارزه‌طلبی، ملت و وطن که به مبارزه مربوط می‌شود، و مسایلی که به گذشتگان اختصاص دارد از قبیل مسایل شخصی و فردی هست ، چه ادبیات زندان در دوران معاصر در قلب ادبیات متعهد برنامه گرفته که به جامعه و مشکلات اون توجه خاص دارد در حالی که حبسیات قدیم از محدودهء مشکلات شخصی فرد زندانی فراتر نمی‌رود.


تأثیر فیلم‌های انگلیسی بر ایجاد بکارگیری فعال اصطلاحات در زبان آموزان ایرانی
اما اونچه که گذشتگان و معاصران به طور مشترک از اون سخن فرموده‌اند، بیشتر مضامینی عام و انسانی هست که از فطرت انسان و یا وضع مشترک بندیان سخنور نشات می‌گیرد.


رابطه سطح بسندگی دانشجویان زبان انگلیسی با پاسخ آنها به ماده‌های بافت نزدیک و بافت دور در آزمون تکمیل متن
آخرین فصل رساله به ویژگیهای فنی ادبیات زندان اختصاص دارد.

در این بخش تاثیر زندان بر کیفیت زندان‌نامه‌ها مورد بررسی برنامه گرفته هست ، برپايه نتایج حاصل از مطالعهء انبوهی از نظم و نثر دورانهای مختلف ، حبسیه سرایان اغلب در قالب قصیده کوتاه شعر می‌سرایند.

صداقت ، وحدت موضوعی، آشفتگی در عرضهء مضامین مختلف ، طبیعی بودن صنایع ادبی، سهولت و وضوح ازجمله ویژگیهای حبسیات هست .
60 out of 100 based on 15 user ratings 740 reviews