تحقیق در مورد ارزیابی ارتباط بین توانایی ترجمه دانشجویان دوره کارشناسی زبان انگلیسی با توان درک مطلب آنها


تحقیق در مورد ارزیابی ارتباط بین توانایی ترجمه دانشجویان دوره کارشناسی زبان انگلیسی با توان درک مطلب آنها
موضوع تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین توان ترجمه دانشجویان کارشناسی زبان انگلیسی و توان درک مطلب اونها می‌باشد.


تدوین فرهنگ ارمنی به فارسی
برای این منظور از پنج تست .


وندهای رایج در زبان انگلیسی
شامل دو قسمت ترجمه (چهارجوابی و تولید) و سه تست درک مطلب (چهارجوابی، جاخالی، کاربردی-ارتباطی) هستفاده شد.


فعالیت‌ها و اهمیت نوشتاری علمی در یکی از موسسات آموزش عالی ایران
در آغاز، برای تعیین توان درک مطلب دانشجویان، سه تست درک مطلب در طول سه هفته متوالی به اونان داده شد.


استفاده از زبان فارسی در کلاس‌های زبان انگلیسی
دو هفته بعد، دانشجویان به دو تست ترجمع جواب دادند.


تحلیل معنایی متون نمایشی در کلاس
پس از تصحیح تست‌های انجام شده و جمع‌آوری نمرات ، کارهای آماری لازم بر روی نمرات انجام شد.


طرح تهیه آزمایشی درس عربی به روش الکترونیک
نتیجه حاصله بیانگر وجود یک رابطه مستقیم بین هر سه نوع تست درک مطلب با تست چهارجوابی ترجمه بود.


بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های دیسکورس با تجزیه و تحلیل کلام در علوم طبیعی و زبان شناسی کاربردی
در حالی که هر چند بین تست کاربردی-ارتباطی درک مطلب با تست تولید ترجمه، رابطه مستقیمی وجود داشت اما این رابطه بین تستهای چهارجوابی و جاخالی درک مطلب با تست تولید ترجمه موجود نبود.


بررسی تطبیقی شعر کودک ایران و سوریه (سی سال اخیر)54 out of 100 based on 19 user ratings 194 reviews