گفتمان استعماری در تیمور بزرگ و یهودی مالت اثر کریستوفرمارلو


گفتمان استعماری در تیمور بزرگ و یهودی مالت اثر کریستوفرمارلو




روزگار رنسانس روزگار اکتشافهای بزرگ و پیشرفت دانش جغرافیا و نقشه کشی بود که به کشف دنیای نوین و سفر به ژرفای دنیای کهن انجامید و توسعه طلبی را تشویق کرد.


تاثیر روشهای اندیشه‌ای و فرا اندیشه‌ای بر یادگیری لغات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی
به راستی در روزگار رنسانس بود که هستعمار آغاز شد.


[حضور ضمنی کافکا در سه نمایشنامه هارولد پینتر : اتاق، جشن تولد و سرایدار]
هستعمار پیامد عطش رنسانس برای زندگی و جاه طلبی قهرمانان بزرگ همانند قهرمانان نمایشنامه های مارلو بود.


[الگوهای صور ازلی در داستانهای کوتاه ادگار آلن پو]
هستعمار بر دوگانگی هایی هستوار هست که مهمتر از همه دوگانگی خودی و غیر هست.


بررسی ارتباط بین سطح توانایی زبانی و میزان دخالت عادات زبان مادری در زبان مقصد در ترجمه
هستعمارگران اروپا، مشرق زمین را از دریچه ی همین دوگانگی دیدند، به تصویر کشیدند و کوشیدند تا تسلط خود را بر سرزمین های دیگران توجیه نمايند.


اسالیب بیان (نحوی) در نهج البلاغه افعال ناقصه و حروف شبیه به لیس
محیط هستعماری روزگار رنسانس بر مارلو اثر گذاشت و او در نمایشنامه های خود رویای امت روزگار خود برای ثروت اندوزی و چیره شدن بر کشورهای دیگر را به تصویر کشیده هست.


مطالعه تاثیرگذاری برون داد بر روی پیشرفت گرامری زبان آموزان زبان بیگانه
قهرمانان او، همانند هستعمارگران، به سرزمین های بیگانه پا می گذارند و نمونه ی عطش روزگار رنسانس برای دانش، ثروت و قدرت هستند.


رابطه درک شنیداری و اضطراب کلاس زبان خارجی در بین فراگیران زبان خارجی ایرانی
هستعمارگران، قهرمانان مارلو گونه ای هستند که دنیای بیگانه و شفرمود انگیز دیگران را تجربه می نمايند.


[درونمایه انزوا در نمایشنامه‌های جان آزبورن: بررسی انتقادی "با خشم به گذشته بنگر" (1957)، "نمایش‌گر" ‌(1958)، و "مدرک غیرقابل قبول" (1964)]
نمایش تیمور شرح رویای انگلیسی ها برای فتح دیگر کشورها و مستعمره کردن اونهاست و یهودی مالت تصویری از فرمودمان هستعماری هست.

تیمور می خواهد سلطان آسیا شود و فرنیز در یهودی مالت نماینده هستعمار انگلیس هست.

فرنیز بر یهودی ها و ترکهایی چیره می شود که خودی نیستند.

تیمور از آغاز تا فرجام یک هستعمارگر می ماند، اما باراباس و فاستوس هستعمارگرانی هستند که سرانجام هستعمار زده می شوند.




98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews