آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (ج 3)


آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (ج 3)
جلد سوم این مجموعه به آرای تربیتی غزالی و فیض اختصاص یافته هست؛ زیرا غزالی از جامعیت و جایگاه ویژه ای برخوردار هست و در باب اخلاق و تعلیم و تربیت مباحث گسترده ای دارد و اندیشه و رای او برای متفکران مسلمان پس از او منبع اندیشه بوده هست.


"تأثیر روش حل مسأله در پرورش تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر بوشهر"
از این رو مناسب دیده شد آراء و اندیشه های او به انضمام اندیشه فیض کاشانی که آرای او را تهذیب کرده، در یک جلد مستقل و در کنار هم آورده شود.


بررسی رابطه سبک های مدیریت با اثربخشی سازمانهای آموزشی (مقطع متوسطه شهرستان مرودشت)


[درک اساتید و دانشجویان دبیری از آموزش مدرسه محور: نتایج رابطه رایزنی در آموزش آغازین معلمان]


78 out of 100 based on 53 user ratings 878 reviews

بررسی رابطه بین انواع رهبری (تحول آفرین و تعاملی) و رضایت شغلی معلمان در مدارس متوسطه ناحیه 2 شیراز
بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر برازجان سال تحصیلی 86-85
بررسی رابطه بین سبک های رهبری و استرس مدیران آموزشگاههای متوسطه ناحیه یک شیراز
بررسی هماهنگی برنامه درسی کتاب دینی و زندگی سال اول دوره متوسطه با اصول برنامه ریزی درسی از دیدگاه کارشناسان و دبیران
نیازسنجی اهداف و اولویت بندی برنامه‌ آموزش ضمن خدمت مدیران مدارس راهنمایی شهر مرودشت در سال تحصیلی 86-85 ( از نظر مدیران و کارشناسان اداری-مدی
بررسی مقایسه ای الگوی یادگیری در حد تسلط و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان مرودشت در سال تحصیلی 86-85
بررسی تأثیر جو سازمانی هنرستانها بر روحیه هنرآموزان هنرستانهای شهر شیراز در سال تحصیلی 86-85
[بررسی دانشکده‌های وابسته به دانشگاه پونه با توجه خاص به مدیریت آموزشی آنها]
بررسی میزان کاربست یافته‌های پژوهشی در رفع مشکلات مناطق آموزش و پرورش آذربایجان شرقی
[بررسی تصمیم‌گیری اداری و دانشگاهی در دانشکده‌های منتخب دانشگاه دهلی "با اشاره به سبک تصمیم‌ و تمرین رهبری مدیران]
[مطالعه موردی ارزشیابی طرح آموزش جهانی یونیسف در ایران، 2003-2000]
*