ارزشیابی مقدماتی کلینیکهای ناتوانیهای خاص یادگیری


ارزشیابی مقدماتی کلینیکهای ناتوانیهای خاص یادگیری
اهداف این پژوهش عبارت بودند از: -ارزیابی امکانات و وسایل موجود با در نظر گرفتن نیازهای این مراکز.


ارزیابی کارایی درونی نظام آموزش دانشگاه شهید باهنر کرمان
-بررسی نیازهای کارشناسان مراکز جهت برنامه ریزیهای آتی برای برطرف نمودن مشکلات موجود.


بررسی مقایسه‌ای رابطه مهارت فردی مدیریت زمان با موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی شیراز
-بررسی تناسب ابزارهای مورد هستفاده در کلینیکها.


بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری وخلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهر کرمان در سال تحصیلی 86-1385
کلیه کارشناسان شاغل در کلینیکهای ناتوانیهای خاص یادگیری در سراسر کشور در سال 1377 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند، لذا همه جامعه آماری مورد مطالعه برنامه گرفته هست.


«بررسی اصول و روش‌های تربیت جوان در سنت پیامبر (ص)»
به منظور ارزیابی طرح کلینیکهای ناتوانیهای خاص یادگیری با توجه به اهداف پژوهش پرسشنامه ای شامل 47 ماده در زمینه های فضای فیزیکی، وسایل و لوازم مورد هستفاده، مراحل ارزیابی و تشخیص فرایند بازپروری و پیشگیری، کارگاههای آموزشی و توزیع فراوانی اختلالات یادگیری (خواندن، نوشتن، حساب) در پایه های مختلف طرح ریزی شد.


مقایسه کیفیت پیشنهاده‌ها و پایان نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد از دیدگاه مدیریت کیفیت نگر
پس از اجرای پرسشنامه ها، به منظور بررسی داده ها از روش های توصیفی هستفاده شد.


تعیین نیازهای آموزشی مدیران مراکز یادگیری سازمان نهضت سوادآموزی شهر تهران به منظور ارائه ی برنامه‌ی آموزشی مناسب برای آنان


تحلیل و بررسی ارتباط عمودی محتوای کتاب‌های تعلیمات اجتماعی مقطع راهنمایی تحصیلی و ارائه راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود برنامه مذبور


72 out of 100 based on 37 user ratings 662 reviews