مقایسه کارآیی دو روش تدریس سنتی و درک مفهوم در ترجمه


مقایسه کارآیی دو روش تدریس سنتی و درک مفهوم در ترجمه
دو روش سنتی تدریس ترجمه دانشجویان متن را قبلا در خانه ترجمه می نمايند و در کلاس به دفاع از ترجمه خود یا انتقاد از ترجمه همکلاسان خود می پردازند و مربی ایراد کار هر دانشجو را به او گوشزد می کند .


بررسی رابطه بین سنخ‌های شخصیتی و سبک‌های ارتباطی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
در روش درک مفهوم تاکید عمده روی درک مفهوم هست و به فرآیند ترجمه توجه دارد .


بررسی موانع اقدام‌پژوهی از دیدگان معلمان شهر بروجرد
در این روش دانشجو پس از مطالعهمتن ابتدا در ذهن خود درباره معنی متن فرضیه ای می سازد و قبل از اقدام به ترجمه ، این فرضیه را از نظر منطقی بودن معنی به آزمایش برنامه می دهند و سپس مبادرت به نوشتن می کند .


بررسی تأثیر اسباب‌بازی‌های آموزشی بر میزان یادگیری مفاهیم پیش از عدد ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر تبریز در سال 86-1385
در پژوهش حاضر این دو روش تدریس طی یک طرح آزمایشی مورد مقایسه برنامه داده می شوند.


مطالعه میزان مطالعات غیردرسی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه بندپی غربی شهرستان بابل


بررسی رابطه بین پایگاه هویت و سخت‌رویی در بین دانش‌آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر ایلام


54 out of 100 based on 29 user ratings 104 reviews

بررسی تناسب محتوا با اهداف درسی دین و زندگی (1) از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان دبیرستانهای شهر قزوین در سال تحصیلی 83-82
بررسی ارتباط ابعاد کیفیت زندگی با رضایت شغلی روانشناسان شاغل در بخش‌های روانپزشکی بیمارستانهای آموزشی سطح شهر تهران 85- 1384
تاثیر مشاوره گروهی به روش شناختی - رفتاری بر کاهش اختلالات نوروتیک و افزایش کنترل متابولیک و سلامت روان زنان مبتلا به دیابت نوع I
ارزشیابی درونی گروه بنیادهای آموزش و پرورش دانشگاه تربیت معلم به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه
رابطه میزان استفاده اعضای هیات علمی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی آنان در دانشگاه تربیت معلم تهران
بررسی میزان پایایی نمرات دانش آموزان اول دبیرستان در امتحانات هماهنگ کشوری در دو درس ادبیات فارسی 1 و عربی 1 شهر تهران در سال تحصیلی 84-1383
بررسی عوامل زمینه ای و مدرسه ای اثر گذار بر پیشرفت ریاضی بر اساس تجزیه و تحلیل داده های تمیز 2003 در مورد دانش آموزان سوم راهنمایی
بررسی سیر تحولات آموزش عالی ایران در توانمندسازی زنان طی سه دهه اخیر
بررسی تطبیقی و تحلیلی ویژگی های دوره های کارآموزی مراکز تربیت معلم ایران، آلمان و انگلستان
*