ارزیابی پیش فرضهای فلسفی روان شناسی شناختی

بررسی رابطه بین پایگاه هویت و سخت‌رویی در بین دانش‌آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر ایلام
بررسی تناسب محتوا با اهداف درسی دین و زندگی (1) از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان دبیرستانهای شهر قزوین در سال تحصیلی 83-82
بررسی ارتباط ابعاد کیفیت زندگی با رضایت شغلی روانشناسان شاغل در بخش‌های روانپزشکی بیمارستانهای آموزشی سطح شهر تهران 85- 1384
تاثیر مشاوره گروهی به روش شناختی - رفتاری بر کاهش اختلالات نوروتیک و افزایش کنترل متابولیک و سلامت روان زنان مبتلا به دیابت نوع I
ارزشیابی درونی گروه بنیادهای آموزش و پرورش دانشگاه تربیت معلم به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه
رابطه میزان استفاده اعضای هیات علمی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی آنان در دانشگاه تربیت معلم تهران
بررسی میزان پایایی نمرات دانش آموزان اول دبیرستان در امتحانات هماهنگ کشوری در دو درس ادبیات فارسی 1 و عربی 1 شهر تهران در سال تحصیلی 84-1383
بررسی عوامل زمینه ای و مدرسه ای اثر گذار بر پیشرفت ریاضی بر اساس تجزیه و تحلیل داده های تمیز 2003 در مورد دانش آموزان سوم راهنمایی
بررسی سیر تحولات آموزش عالی ایران در توانمندسازی زنان طی سه دهه اخیر
بررسی تطبیقی و تحلیلی ویژگی های دوره های کارآموزی مراکز تربیت معلم ایران، آلمان و انگلستان
بررسی اثربخشی آگاهی دهی درباره تغییرات جسمی دوران بلوغ به مادران و دختران بر کیفیت رابطه مادر-دختر
بررسی تطبیقی مشکلات آموزشی دختران در دوره ابتدائی در کشورهای ایران، هند و پاکستان
برنامه‌ریزی نیروی انسانی برای دانشگاه پیام نور رامسر با استفاده از زنجیره مارکوف طی 5 سال آینده (1390-1386)
*