بررسی علل گرایش دانش آموزان به شاخه ی تحصیلی فنی و حرفه ای از دیدگاه آنان و اولیای دانش آموزان در شهرستان اهواز، سال 1382


بررسی علل گرایش دانش آموزان به شاخه ی تحصیلی فنی و حرفه ای از دیدگاه آنان و اولیای دانش آموزان در شهرستان اهواز، سال 1382
هدف از پژوهش کشف، شناسایی و تعیین شرایط موثر در گرایش دانش آموزان به شاخه ی تحصیلی فنی و حرفه ای هست.


بررسی میزان پایایی نمرات دانش آموزان اول دبیرستان در امتحانات هماهنگ کشوری در دو درس ادبیات فارسی 1 و عربی 1 شهر تهران در سال تحصیلی 84-1383
حجم نمونه این پژوهش 361 دانش آموز224 نفر دانش آموز دختر از 4 ناحیه آموزش و پرورش شهرستان اهواز به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند.


بررسی عوامل زمینه ای و مدرسه ای اثر گذار بر پیشرفت ریاضی بر اساس تجزیه و تحلیل داده های تمیز 2003 در مورد دانش آموزان سوم راهنمایی
لوازم مورد هستفاده در این پژوهش دو پرسشنامه ی محقق ساخته یکی برای دانش آموزان و دیگری برای اولیاء اون ها هست.


بررسی سیر تحولات آموزش عالی ایران در توانمندسازی زنان طی سه دهه اخیر
داده های به دست آمده به وسیله روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، ضرایب الفای کرونباخ، آزمون ‏‎t‎‏ و تحلیل عامل مورد بررسی برنامه گرفت.


بررسی تطبیقی و تحلیلی ویژگی های دوره های کارآموزی مراکز تربیت معلم ایران، آلمان و انگلستان
نتایج به دست آمده نشان داد که از دیدگاه دانش آموزان 3 عامل مهم در گرایش به شاخه ی تحصیلی فنی و حرفه ای تاثیر گذار می باشد.


بررسی اثربخشی آگاهی دهی درباره تغییرات جسمی دوران بلوغ به مادران و دختران بر کیفیت رابطه مادر-دختر
1-عامل آموزشگاهی 2-عامل شخصی- اجتماعی 3-عامل خانوادگی .


بررسی تطبیقی مشکلات آموزشی دختران در دوره ابتدائی در کشورهای ایران، هند و پاکستان
اما از دیدگاه والدین، 3 عامل مهم در گرایش به شاخه ی تحصیلی فنی و حرفه ای موثر هست.


برنامه‌ریزی نیروی انسانی برای دانشگاه پیام نور رامسر با استفاده از زنجیره مارکوف طی 5 سال آینده (1390-1386)
1- عامل آموزشگاهی 2- عامل عمومی 3-عامل شخصی-پیامدی هست.


بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های خودکارآمدی بر میزان انگیزش تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه سنندج
بر پايه نتایج به دست آمده بین والدین و دانش آموزان در عامل اول (عامل آموزشگاهی) وجه اشتراک وجود دارد ولی در مابقی تفاوت وجود دارد.

از جمله یافته های دیگر پژوهش عبارتند از: 1-از لحاظ عامل اول، سوم، کل پرسشنامه بین دانش آموزان دوم و سوم تفاوت معنی داری وجود دارد.

اما در شرایط دوم میان گروه ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

2-دختران و پسران علل گرایش به رشته های فنی و حرفه ای تقریبا به یک میزان ارزیابی می نمايند.

3-والدین پایه سوم ارزیابی بیشتری از عامل اول در گرایش دانش آموزان به رشته ی فنی و حرفه ای ابراز داشته اند تا والدین پایه دوم.

4-نمره والدین دانش آموزان دختر در عامل پرسشنامه (ویژه ی والدین) بیشتر از والدین دانش آموزان پسر هست.

5-کسانی که نمره وضعیت اجتماعی، اقتصادی اون ها بالاتر هست از عامل اول و کل پرسشنامه نمره بالاتری کسب کرده اند.
60 out of 100 based on 15 user ratings 440 reviews