بررسی رابطه استفاده از راهبردهای فرا شناخت و پیش بینی از زندگی در بین دانشجویان دانشکده مهندسی (ورودی 80) با توجه به پیشرفت تحصیلی آنان یک مطا


بررسی رابطه استفاده از راهبردهای فرا شناخت و پیش بینی از زندگی در بین دانشجویان دانشکده مهندسی (ورودی 80) با توجه به پیشرفت تحصیلی آنان یک مطا
ارزشیابی از تدریس اعضاء هیأت علمی اگر بدون برنامه ریزی مشخص و بدون تکیه بر یافته های علمی باشد فرآیندی منفی و تهدیدنماينده تلقی می شود.


تحلیل محتوای کتاب جامعه شناسی 2 سال سوم متوسطه در ارتباط با میزان درگیری فعال یادگیرنده
در حالیکه اگر ارزشیابی از فرآیند تدریس مناسب و برنامه ریزی شده باشد می تواند فرایندی مثبت و کمک نماينده جهت رشد حرفه ای اعضاء هیأت علمی به حساب آید.


بررسی نقش آموزش واحد درسی جمعیت و تنظیم خانواده در دانش و نگرش دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 87-86
پرسشنامه های دانشجویی پرمصرف ترین و متداولترین وسیله جهت ارزشیابی تدریس هست.


بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ستادی پلیس استان فارس
اطلاعات بدست آمده از این پرسشنامه ها همچنین می تواند به منظور بهبود درس و تشخیص نکات قوت و ضعف درس به سایر دروس مشابه بکار گرفته شود.


دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی و دبیرستان شهر راور درباره وضعیت اجرائی درس تربیت بدنی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در همان درس


نیازسنجی اهداف و اولویت بندی برنامه آموزش ضمن خدمت مدیران مدارس راهنمایی شهر مرودشت در سال تحصیلی 86-85


78 out of 100 based on 43 user ratings 818 reviews

رابطه عوامل مرتبط با کارکردهای روان شناختی سازمان مدرسه و توانمندسازی روان شناختی: آزمون مدل اسپریتزر
بررسی و تحلیل ارتباط عمودی محتوای کتاب ریاضی سال سوم راهنمایی و کتاب ریاضی اول متوسطه
بررسی رابطه بین شیوه های نظارت مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه دبیران (مطالعه موردی: دبیران زن مقطع متوسطه ناحیه 2 شیراز)
زمینه یابی آموزش های دانشگاهی در پرورش روحیه ی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندران
مطالعه و بررسی آموزه های سیاسی کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان
بررسی زمینه استقرار مدیریت مدرسه محور از دید مدیران مقطع متوسطه دختران ناحیه 1 و 2 شیراز در سال تحصیلی 86-1385
بررسی میزان اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی در مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهرستان کاشان در سال تحصیلی 86-85
بررسی رفتارهای زیست محیطی معلمان آموزش دوره ای ابتدایی (مورد مطالعه: استان مازندران)
تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران (مطالعه موردی: دانشگاه های شمال-شرق کشور)
*