تحلیل محتوای کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی سال چهارم و پنجم دوره ابتدایی بر اساس اعمال ذهنی و شاخصهای خلاقیت گیلفورد

بررسی میزان رعایت ضوابط و موازین اجرای روش تدریس پرسش و پاسخ در کلاس درس توسط معلمین علوم مدارس راهنمایی ناحیه یک شهر کرمان در سال تحصیلی (1386-
بررسی مقایسه ای اثربخشی مدارس دولتی و غیر انتفاعی و ارتباط آن با ویژگیهای شخصی مدیران در شهرستان پاکدشت
بررسی تاثیر رنگ و جلوه های ویژه ی فیلم های آموزشی بر میزان یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه چهارم ابتدائی شهر شاهرود
بررسی رابطه ی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مدارس راهنمایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی 86-85
بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری مدیران مدارس دخترانه مقطع راهنمایی شهر ارومیه با عملکرد آنان در ابعاد روابط انسانی و حرفه ای در سال تحصیلی 85-
بررسی کارکردهای هیئت های امنا و نقش آن در استقلال دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بررسی رابطه جو سازمانی مدارس و تعهد سازمانی دبیران دبیرستانهای پسرانه دولتی نواحی دوگانه آموزش و پرورش ارومیه در سال تحصیلی 86-85
مبانی نظری و راهبردهای عملی مراحل تربیت از منظر تاریخ آموزش و پرورش اسلامی
بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ویژگیهای سازمان یادگیرنده در دانشگاه شهید بهشتی تهران
بررسی میزان توجه برنامه درسی اجرا شده به پرورش تفکر انتقادی از دیدگاه دبیران رشته ریاضی - فیزیک و علوم انسانی شهرستان یزد
بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و فرسودگی شغلی معلمان در دبیرستانهای ارومیه
بررسی عوامل فردی و آموزشی مرتبط با نگرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در درس زبان انگلیسی عمومی
بررسی روشهای تدریس استفاده شده توسط اساتید بخش‌های معارف اسلامی دانشگاههای شهر کرمان
*