طراحی الگوی مناسب آموزش صنعتی حین خدمت براساس رویکردهای سازنده‌گرایی و سیستمی و سنجش اثربخشی آنها در دو گروه مدیران و کارگران (مطالعه موردی

بررسی ضرورت تاسیس مرکز ارزیابی‌ و بهسازی بانک پارسیان براساس سطح اول الگوی فاولر
بررسی جایگاه توریسم در محتوای کتب درسی دوره تحصیلی ابتدایی در سال 86-1385
طراحی الگوی بهسازی اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی
نقش ذهنیت فلسفی، خلاقیت خودکارآمدی و خودپنداره ریاضی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان سوم دبیرستان شهرستان مرند در سال 88-87
نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت ایران خودرو و مجموعه‌های وابسته به آن
نیازسنجی مهارتهای زندگی فراگیران مراکز یادگیری محلی شهرستان کاشان از دید آموزشیاران و فراگیران
طراحی و تدوین الگوی مستندسازی تجارب مدیران دانشگاه شهید بهشتی
امکان سنجی برگزاری دوره های آموزش از راه دور از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی در دانشکده نفت
بررسی رابطه بین آموزشهای ضن خدمت کوتاه مدت با خودکارآمدی معلمان در مدارس دوره راهنمایی تحصیلی مناطق شمال تهران(مناطق بک تا شش)
بررسی تاثیر تکنیکهای شناختی -رفتاری (همراه با آموزش والدین) در بهبود عملکرد خواندن و کاهش مشکلات هیجانی- رفتاری دانش‌آموزان نارساخوان مقطع
نیازسنجی آموزشی والدین کودکان پیش دبستانی در مهد کودک‌های شهرستان کرج
تحلیل محتوای کتب درسی فارسی و علوم دوره ابتدایی در ارتباط با محیط زیست و حفاظت از آن در سال تحصیلی 86-85
بررسی عملکرد مدیریت خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی از دید دانشجویان دختر کارشناسی ارشد روزانه ساکن خوابگاه
*