بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازهای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری در دانشگاه اصفهان و صنعتی

بررسی رابطه میان نظام ارزشی با تعهد سازمانی دبیران دبیرستانهای شهرستان مرودشت
بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان مقطع متوسطه شهر نی ریز 88-87
بررسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر و رابطه آن با خلاقیت مدیران مقطع متوسطه شهرستان مرودشت
تاثیر دوره پیش دبستان بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر کازرون در سال تحصیلی 88-87
بررسی رابطه خلاقیت و نواندیشی مدیران با اثربخشی مدرسه از دیدگاه دبیران دبیرستانهای دخترانه و پسرانه ناحیه 2 شیراز در سال 88-87
بررسی میزان تاثیر ابعاد مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان ابتدایی شهر کازرون
رابطه نیازهای مدیران و شیوه ی مدیریت آنان در مدارس شهرستان داراب در سال 1387
مقایسه سبک های تفکر دانش آموزان پایه دوم دبیرستان با هنرجویان هنرستان و اثر سبک های تفکر بر پیشرفت تحصیلی آنان در شهر مرودشت در سال تحصیلی 87-8
رابطه بین ارتباطات سازمانی و روحیه دبیران متوسطه ناحیه 2 شیراز در سال تحصیلی 88-87
بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ابتدایی مدارس طرح بهبود کیفیت منطقه مروست
بررسی رابطه خلاقیت و اثربخشی مدیران در مقطع متوسطه دولتی شهرستان مرودشت
بررسی رابطه ادراک از رفتار معلم با خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز در سال تحصیلی 87-88
تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر سبک های مدیریتی مدیران دبیرستان های استان بوشهر در سال 1387
*