رابطه میزان استفاده اعضای هیات علمی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی آنان در دانشگاه تربیت معلم تهران

شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره وری از دیدگاه کارکنان مناطق سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال 87
تبیین ماهیت نظریه در حوزه برنامه درسی و ارائه طبقه‌بندی مفهومی جدید از نظریه‌های معتبر در این حوزه
بررسی عوامل موثر بر توآوری تربیت دینی از نظر مربیان پرورشی مدارس شهر شیراز
بررسی میزان موفقیت دانشگاههای دولتی شهر اصفهان در تحقق رسالت کارآفرینی
بررسی رابطه بین "ادراک و انتظار دانش‌آموزان از جو روانی-اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت" (پایه چهارم ابتدایی، شهر تبریز، سال ت
شناسایی و مقایسه میزان فرسودگی شغلی معلمان زن مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان دامغان
آسیب شناسی رابطه معلم و دانش‌آموز از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در شهرستان پارس‌آباد
مقایسه اثربخشی روش تدریس اکتشافی با روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی و علوم تجربی
بررسی رابطه منابع قدرت و شیوه‌های غلبه بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی در میان مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در س
کیفیت ‌سنجی برنامه‌های درسی تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان
خودارزشیابی مدرسین و دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم استان تهران از میزان توانایی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری
بررسی رابطه بین میزان انگیزه معلمان برای نوآوری با نوع ساختار سازمانی در مدارس دخترانه دولتی مقطع راهنمایی ناحیه 1 و 2 ارومیه در سال تحصیلی 138
رابطه بین سبک مشارکتی مدیران و خلاقیت دبیران در مدارس دخترانه مقطع متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه
*