بررسی اثربخشی روش بارش مغزی در افزایش عناصر آفرینندگی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی ناحیه یک شیراز

استانداردسازی سیاهه سبک های یادگیری ورمونت (ILS) در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران
بررسی رابطه ی سبک یادگیری و "منبع کنترل" با "پیشرفت تحصیلی"دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه نمونه و عادی شهر تهران
بررسی برنامه های درسی پنهان در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
بررسی نسبت آزادی و تربیت در نظر فیلسوفان و مربیان تربیتی و اشارات آن بر برنامه درسی سال 87-1386
بررسی آموزه‌های تربیت شهروندی با تاکید بر تربیت روحیه تعاون در کتاب‌های درسی دوره ابتدائی
بررسی و مقایسه اندیشه های تربیتی ژان، ژاک، روسو و امام علی (ع) در زمینه اهداف، اصول و روش‌های تعلیم و تربیت
بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگیهای شغلی معلم با پیشرفت سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی براساس داده های پرلز 2006
بررسی نقش آموزش و پرورش در رویارویی با بحران هویت نوجوانان از دیدگاه دبیران
مطالعه تاثیر مراکز یادگیری محلی CLC از دیدگاه مدیران و آموزشیاران و مقایسه این دو دیدگاه با یکدیگر در شهر تهران سال 84
بررسی روابط ساختاری خودپنداره، یادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
طراحی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در پایه اول ابتدایی در ایران
بررسی میزان تحقق اهداف اجتماعی رسمی (مصوب) آموزش و پرورش در دانش آموزان دختر و پسر- شهری و روستایی پایه پنجم دوره ابتدایی در استان خراسان شمال
نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران: ارائه یک الگو
*