اثر بخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران

مطالعه ی راههای تقویت و گسترش روحیه ی پژوهشگری در بین دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان بانه (استان کردستان) در سال تحصیلی 87-86
بررسی تاثیر آموزش درباره عواقب ازدواج فامیلی بر نگرش دختران سال سوم دبیرستان بخش زارچ نسبت به اینگونه ازدواج ها در سال تحصیلی 88-1387
آسیب شناسی نظارت اعضای هیئت علمی بر پایان نامه های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران سال تحصیلی 89-1388
بررسی مقایسه ای مهارتهای اجتماعی در کودکان پیش دبستانی 6-5 ساله با و بدون سابقه آموزش موسیقی به روش کارل ارف در شهر تهران 88-1387
بررسی میزان تاثیر آموزش کارکنان بر توانمندسازی منابع انسانی بانک کشاورزی منطقه غرب شهر تهران
بررسی نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در راستای طراحی برنامه آموزشی و بهسازی منابع انسانی آنها
بررسی تحلیلی و تطبیقی ویژگیهای مشارکت مردمی در امر آموزش و پرورش در کشورهای ایران، انگلستان و ژاپن
بررسی و مقایسه اضطراب دانش آموزان پسر سال سوم بین مدارس نمونه دولتی، دولتی و غیر انتفاعی در دبیرستان های شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386
بررسی موانع و مشکلات در جذب و نگهداری و ارتقاء نیروی انسانی در مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش شهر تهران از دیدگاه مدیران سازمانی ذیربط
بررسی کارایی درونی دوره ی آموزش عمومی (آموزش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی) شهرستان بانه در سال های تحصیلی 80/79 تا 85/84
تجزیه و تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی بر مبنای مولفه های آموزش جهانی
بررسی رابطه ی ذهنیت فلسفی و نگرش به روشهای تدریس فعال در بین معلمین ریاضی مقطع راهنمایی دخترانه شهر اصفهان
ضرورت تفکر انتقادی و نقد و بررسی تحقق آن در مدارس متوسطه شهر تهران از دیدگاه معلمان
*