بررسی دانشگاه ارومیه بر اساس ابعاد سازمان یادگیرنده (ویک و لئون) از دید هیأت علمی دانشگاه

تاثیر فرهنگ سازمانی مدارس بر روی بهبود سازمانی مدارس از دیدگاه دبیران ناحیه یک شهر شیراز
بررسی رابطه مهارت حل مسأله با میزان سازگاری دانش آموزان پایه اول عمومی متوسطه منطقه بشاگرد در سال تحصیلی 87-1386
نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه ی محیط زیست
بررسی تاثیر آموزشهای فنی و حرفه ای غیررسمی بر سطح مهارت کارآموزان در شهر یاسوج در سال 1387
بررسی رویکردهای تربیت شهروندی در کتب درسی علوم انسانی دوره راهنمایی تحصیلی ایران
بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای شهر همدان در سال تحصیلی 87-1386 و ارائه راهکارهایی جهت است
مطالعه ارتباط سبک های یادگیری (دیداری، شفاهی، خواندن/نوشتنی، حرکتی، چند حسی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران
بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی دانش آموزان، سطح تحصیلی، شغلی و اقتصادی والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه شهر دارا
بررسی کارکرد نظام برنامه درسی (گرایش مدیریت آموزشی ) دانشگاه پیام نور (مرکز ورامین) از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی
رابطه بین انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیران شهرستان گچساران
بررسی رابطه بین مرکز کنترل و تحلیل رفتگی اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان
آموزش مفاهیم پایه اقتصاد در دوره ابتدایی ایران و ارائه الگوی مطلوب
ارزیابی اهداف و محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه بر مبنای علایق و توانمندی های ذهنی دانش آموزان از نظر دبیران و صاحب نظران
*