نیازسنجی مهارتهای زندگی فراگیران مراکز یادگیری محلی شهرستان کاشان از دید آموزشیاران و فراگیران

تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاهیم علوم تجربی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی ناحیه 3 شهر شیراز در سال تحصیلی 86-85
بررسی تاثیر روش تدریس بدیعه‌پردازی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر مرودشت سال 88-87
بررسی رابطه‌ی عوامل خانوادگی و آموزشگاهی با میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ناحیه سه
بررسی و مقایسه علل افت انگیزش تحصیلی از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران مقطع راهنمایی شبانه‌روزی عشایر فارس در سال تحصیلی 88-87
تاثیر روش تدریس مشارکتی (همیاری) بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه سوم دوره راهنمایی شهر مرودشت (کتاب علوم تجربی) سال تحصیلی
بررسی رابطه بین جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران مقطع راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87
رابطه بین ارتباطات سازمانی و روحیه دبیران متوسطه ناحیه 2 شیراز در سال تحصیلی 88-87
تحلیل محتوای کتاب های جغرافی دوره ی راهنمایی تحصیلی بر اساس طبقه بندی سطوح حیطه ی شناختی بلوم و همکاران سال 85-1384
بررسی رابطه بین مهارت سازمانی مدیریت زمان و اثربخشی سازمانی مدیران ناحیه 4 شیراز
بررسی نگرش فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز درباره اهمیت و فایده دروس گذرانده شده بین سالهای 85-1381
بررسی تحول مفهوم و جایگاه عقل از دوره یونان باستان تاکنون و بررسی تطبیقی دلالتهای تربیتی آن
ارزیابی درونی گروه آموزشی الکترونیک دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی
بررسی ضرورت والزامات ایجاد کانون تفکر در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران از دیدگاه مدیران ارشد و مبانی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران، اعضاء هی
*