تاثیر الگوی طراحی آموزشی 5E بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی

بررسی رابطه تعهد سازمانی و کیفیت سرپرستی با میل به ماندن در بین کارکنان اداری سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بهبود عملکرد دبیران مرد مقطع متوسطه شهرستان پاوه
بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه در سال تحصیلی 1388-1387 (با استفاده از مدل پارسونز)
مطالعه تطبیقی انسان شناسی از دیدگاه برتراندراسل و خواجه نصیر الدین طوسی
بررسی تطبیقی نگرش های فرهنگی مدیران سازمان ها و مدارس دولتی شهر کرمان بر اساس الگوی هافستد در سال 87-1386
بررسی ابعاد سه گانه شناخت، ایمان و عمل درتعلیم و تربیت از منظر قرآن (با تأکید بر تفسیر المیزان)
بررسی مقایسه‌ای برنامه درسی رسمی و اجرا شده دروس کارورزی کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و ارائه چارچوب پیشنهادی
بررسی موانع و مشکلات آموزش از راه دور در فرایند تحصیل از دیدگاه دانشجویان پیام نور دزفول
بررسی میزان تأکید برنامه درسی فارسی دوره راهنمایی بر تربیت هنری دانش آموزان شهر همدان در سال تحصیلی 88-1387
مقایسه نظام ارزشی دانش آموزان و دبیران دوره ی پیش دانشگاهی شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 88-87
بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان انعکاس مفاهیم جهانی شدن در برنامه‌های درسی دوره متوسطه از دیدگاه دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در سال ت
تعیین رابطه بین رویکردهای تربیتی (مستبدانه و دموکراتیک) و نگرش دانش آموزان دختر مدارس متوسطه نواحی 1 و 6 شهر مشهد، نسبت به حجاب در سال تحصیلی 88
ارزیابی نقش گرافیک در طراحی و آماده سازی کتاب های درسی دانشگاهی به منظور ارایه الگوی کاربردی
*